آموزش بردباری

” برای تمرین بردباری، یک دشمن می تواند بهترین معلم باشد ” – دالایی لاما   این جمله در بردارنده پیام مهمی است، پیامی که ما اکثراً در زندگی با آن روبرو هستیم. و آن…